PARP Poland Prize: Arkley - Program Partners

Poland Prize is a program that allows foreign startups to start operations in Poland. Its goal is to make Poland the country of first choice of doing business in Central and Eastern Europe for foreign startups.

Poland Prize to program umożliwiający zagranicznym start-upom rozpoczęcie działalności w Polsce. Jego celem jest wykreowanie Polski na kraj pierwszego wyboru prowadzenia działalności w Europie Środkowo-Wschodniej dla zagranicznych start-upów.

Arkley is looking for Poland Prize Program Partners - Partner Profile:

- knowledge of startups ecosystem (focus CEE region)

- track of acelerated or invested startups

- track of startup community building activities (eg. events)

Arkley prowadzi nabór na Partnera Programu Poland Prize - Profil Partnera:

- znajomość ekosystemu startupowego (CEE)

- doświadczenie w akceleracyjne lub inwestycyjne w sektorze startupowym

- doświadczenie w budowanie ekosystemu startupowego (np. organizacja wydarzeń)

 

All interested entities are asked to contact Arkley's CEO & Founder - Piotr Wasowski  (piotr@arkley.vc), deadline: 27.03.2018

Wszystkie zaineteresowane podmioty są proszone o kontakt z CEO & Założycielem Arkley - Piotrem Wąsowskim (piotr@arkley.vc), deadline: 27.03.2018

 

Published: Warsaw, 06.03.2018

more information: https://poir.parp.gov.pl/poland-prize/poland-prize

Opublikowano: Warszawa, 06.03.2018

więcej informacji: https://poir.parp.gov.pl/poland-prize/poland-prize

-----------------------

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do:

1)  ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;

2)  uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;

3)  podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.  

Date 
March 6, 2018